Homework_ recognise Chinese characters

日常汉语课程

我们的日常汉语课程主要教那些日常生活中常用到的汉语词汇和句子。可以迅速地开始进行您的汉语学习,在很短的时间内学到很多实用的汉语。

         初级汉语

 • 自我介绍 
 • 打招呼                        
 • 家庭成员
 • 食物
 • 数字
 • 购物
 • 颜色
 • 时间与日期
 • 动物
 • 运动
 • 天气
 • 旅行与交通

 

       中级汉语

 • 职业
 • 比较
 • 商业场合
 • 文化与习俗
 • 解决日常问题
 • 看电视和电影

       高级汉语

 • 表达自己的见解
 • 科技
 • 社会问题
 • 文学作品

OTher Course